Przejdź do treści

Porady psychologa

Specjalistyczne usługi świadczy psycholog oddelegowany do pracy w przedszkolu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18 przy ul. Koncertowej 4

mgr Maria Kubiak  – środa 9:00 – 13:00

W razie potrzeby spotkania proszę o kontakt telefoniczny z Poradnią Psychologiczno  – Pedagogiczną nr 18 przy ul. Koncertowej 4

tel.  22 855 64 00501 768 865

lub osobiście w przedszkolu (po wcześniejszym uzgodnieniu):

wtorek godz. 10:00 -14:00

czwartek godz. 7:45 – 8:45

Działania psychologa:

            Do zadań psychologa należy:

             

            1.      Prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym obserwacja indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier
            i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

            2.      Kierowanie wychowanków na szczegółową diagnozę specjalistyczną.

            3.      Obserwacja sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola.

            4.      Obserwacja dzieci w grupach (zarówno podczas zajęć, czynności samoobsługowych, jak
            i zabawy swobodnej).

            5.      Udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
            do rozpoznanych potrzeb.

            6.      Indywidualna pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach (np. rozstanie rodziców).

            7.      Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym.

            8.      Inicjowanie i prowadzenie rozmów i działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

            9.      Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

            10.   Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w:

            a.      dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
            i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych;

            b.      doborze metod, form terapii i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

            c.      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci
            i nauczycielom.

            11.   Przekazywanie wyników obserwacji i opinii rodzicom.

            12.   Konsultacje z rodzicami:

            a.      indywidualne spotkania umożliwiające przygotowanie planu działań terapeutycznych;

            b.      konsultacje jednorazowe lub cykliczne dla rodziców/opiekunów prawnych.

             
             
             
             

            Informacja o zajęciach dla dzieci i ich rodziców realizowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18 przy ul. Koncertowej 4

            „Bezpieczny Czas"  - zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców Proponowane zajęcia to miejsce i czas na ...
            Czytaj Dalej

            Porady psychologa

            Porady psychologa Porady psychologa ...
            Czytaj Dalej
            Skip to content