Przejdź do treści

Deklaracja dostępności Przedszkole nr 401 w Warszawie

Przedszkole nr 401 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 401 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych - poprawki i zdjęcia będą nanoszone na bieżąco.

Wyłączenia

 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zofia Rusek.
 • E-mail: p401@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 517650792

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 401 w Warszawie
 • Adres: Przedszkole nr 401
  ul. E. Dembowskiego 9
  02-784 Warszawa
 • E-mail: p401@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 517650792

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do jednokondygnacyjnego budynku Przedszkola prowadzi ogólnodostepne wejście przez drzwi zewnętrzne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Po wejsciu do przedsionka budynku należy zadzwonić przyciskiem domofonu nr 11 w celu otworzenia drzwi wewnętrznych. Pracownik sekretariatu udzieli informacji interesantowi.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek jest parterowy, bez schodów i wind. Z holu głównego istnieje możliwość dotarcia do niezbędnych dla interesantów pomieszczeń: sekretariat, dyrektor przedszkola, wicedyrektor, kierownik gospodarczy, toaleta dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych, miejsc parkingowych.
W Przedzszkolu nie jest wdrożony system kolejkowy. Z uwagi na płaską powierzchnię podłóg nie mają zastosowania pochylnie, platformy itp.. Nie ma systemu informacji głosowych.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgonie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m. in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Przedszkola. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepieniach weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełonosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Przedszjkolu nr 401 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Skip to content