Przejdź do treści

Opłaty

 

OPŁATY WNOSZONE PRZEZ RODZICÓW W PRZEDSZKOLU NR 401

 1. OPŁATY ZA WYŻYWIENIE NALEŻY UIŚCIĆ W TERMINIE DO 10 DNIA MIESIĄCA, KTÓREGO OPŁATA DOTYCZY

STAWKA ŻYWIENIOWA

 • 11.00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek )
 • 8.00 zł (śniadanie, obiad)
 • 7 zł (obiad, podwieczorek)
 • Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry każdego miesiąca .
 • Rodzice deklarują ilość spożywanych w ciągu dnia posiłków przez ich dziecko w okresie miesiąca
 • Zmiany ilości posiłków można dokonać najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.

ODPISY

 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia.

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w danym dniu do godz. 9:00.

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA

Formy zgłaszania nieobecności:

 • telefonicznie – 22 641 54 05,  517 650 792
 • faksem – 22 641 54 05
 • pocztą elektroniczną – p401@eduwarszawa.pl
 • lub na druku „Zgłoszenie nieobecności dziecka” pozostawionym w przedszkolu”

ZWOLNIENIA

 1. Dyrektor przedszkola może w miarę posiadanych środków udzielić zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez wychowanka z posiłku, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Zwolnień, o których mowa w pkt 1, udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe  uzyskanie dofinansowania posiłków w przedszkolu z pomocy społecznej.

FORMY WNOSZENIA OPŁAT

 • Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodzica z obowiązku wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie.
 • Wpłaty przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu kwot z kierownikiem gospodarczym przedszkola na:
  • rachunek bankowy 60 1030 1508 0000 0005 5033 2078

 

Skip to content